Thẻ meta tags cho SEO

Thẻ meta tags cho SEO

Meta Tags là những yếu tố rất quan trọng trong SEO nó được sử dụng trên mỗi trang của một trang web để cung cấp thông tin liên quan đến trang web và các trang cá nhân của trang web. Dưới đây là một số thẻ Meta phổ biến

1) Tiêu đề Trang </ title><br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">2) <meta name="description" content="Description page" /><br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">3) <meta name="keywords" content="Keywords liên quan đến page" /><br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Tùy chọn Download:<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">4) <meta name="geo.position" content="latitude; longitude"><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify"><meta name="geo.placename" content="Place Name"><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify"><meta name="geo.region" content="Country Phân ngành Code"></span></font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: #333333; text-align: justify">5) <meta name="robots" content="noindex, nofollow"<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">6) <meta name="revisit-after" content="period"><br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Descriptions <br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">1). </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Các tag tiêu đề là để sử dụng trên mỗi trang trên trang web. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Điều này nên mô tả nội dung của mỗi trang duy nhất và bao gồm các từ khóa nếu áp dụng.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">2). </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Mô tả Meta tag là một nơi mà bạn có thể bao gồm một bản tóm tắt của nội dung trang.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">3). </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Các thẻ Meta từ khoá bao gồm các từ khóa liên quan đến trang web của bạn và trang cụ thể.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">4). </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Tags Geo thẻ vị trí cụ thể mà có thể ngồi trên mỗi trang trên trang web của bạn. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Đây là những sử dụng nếu bạn có một vị trí địa lý là rất quan trọng cho doanh nghiệp của bạn, ví dụ một nhà hàng. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Họ cũng có thể được sử dụng cho các doanh nghiệp có cửa hàng trên khắp đất nước, Tags Geo giao cho bất kỳ trang nào tương ứng cho từng vị trí cá nhân.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">5). </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Thẻ Robots cho các trình thu thập công cụ tìm kiếm làm thế nào để điều trị các trang của trang web của bạn, Noindex sẽ nói với các công cụ tìm kiếm không chỉ mục trang đó. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Nofollow sẽ nói với họ không làm theo bất kỳ các liên kết trên trang.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">6). </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Các Revisit Sau khi từ khóa cho công cụ tìm kiếm thường xuyên như thế nào để thăm lại và thu thập dữ liệu trang web.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Tốt nhất Practises<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Tiêu đề, Mô tả và các từ khóa<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Thẻ Title là quan trọng và sẽ xuất hiện trên mỗi trang của trang web. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Điều này nên phản ánh nội dung của trang và bao gồm một hoặc hai từ khóa liên quan đến trang. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Các công cụ tìm kiếm đậm từ khóa trong các Tiêu đề và mô tả kết hợp với các truy vấn tìm kiếm trong kết quả. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Mỗi trang nên có các thẻ Tiêu đề cá nhân.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Mô tả Meta mô tả và cũng liên quan đến những gì xuất hiện trên trang. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Những nên chứa các từ khóa mà có liên quan và <strong>được giới hạn trong 155 ký tự</strong> (bất kỳ ký tự bổ sung sẽ được cắt bỏ trong kết quả công cụ tìm kiếm). </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Mô tả Meta có không / hạn chế ảnh hưởng xếp hạng trong kết quả và do đó công việc của nó hoàn toàn là để khuyến khích một nhấp chuột.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Tag Meta từ khoá thường bao gồm một vài từ khóa liên quan đến mỗi trang. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Thẻ này là bây giờ phần lớn dư thừa và có thể được bỏ qua bởi các công cụ tìm kiếm. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Trong những năm đầu của SEO, thẻ này phần lớn bị lạm dụng bởi nhồi trong rất nhiều các từ khóa, đôi khi không liên quan đến nội dung trang. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Để ngăn chặn điều này thực hành, công cụ tìm kiếm bắt đầu bỏ qua để ngăn chặn bất kỳ thao tác nào của bảng xếp hạng. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Nếu ưa thích, bạn có thể thêm một vài từ khóa liên quan đến mỗi trang, cách khác chúng có thể được bỏ qua hoàn toàn.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify"><strong>Geo Download</strong><br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Thẻ địa lý thường được sử dụng nếu trang web / doanh nghiệp của bạn là địa điểm cụ thể. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Một nhà hàng sẽ là một ví dụ tốt về điều này vì nó có một vị trí địa lý liên quan đến các dịch vụ được cung cấp.</span><span style="color: #333333; text-align: justify">Đây là những địa điểm cụ thể và có thể được tạo ra bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến khác nhau (http://www.geo-tag.de/generator/en.html). </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Đặt trên mỗi trang của trang web, cho phép các công cụ tìm kiếm biết nơi bạn đang dựa và có thể giúp cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm của bạn với các điều kiện liên quan đến tìm kiếm địa phương.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify"><strong>Robots Meta Tag</strong><br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify">Thẻ Robots Meta được sử dụng để nói với các công cụ tìm kiếm làm thế nào để điều trị các trang nhất định của trang web của bạn. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Ví dụ, nếu bạn không muốn các công cụ tìm kiếm để chỉ mục một trang nào đó của trang web của bạn, bạn có thể sử dụng thẻ Noindex. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Nếu bạn không muốn các công cụ tìm kiếm theo các liên kết trên một trang cụ thể của trang web của bạn, bạn có thể sử dụng thẻ Nofollow. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Chúng tôi khuyên bạn nên bổ sung thêm những cẩn thận vì họ có thể ngăn chặn các chỉ số hóa các trang quan trọng của trang web của bạn nếu cài đặt trên các trang sai hoặc qua các trang web.<br /><br /></span><span style="color: #333333; text-align: justify"><strong>Xem lại Sau khi Tag</strong><br /><br /></span></font></p><p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: #333333; text-align: justify">Làm lại-Sau khi từ khóa được sử dụng để cho công cụ tìm kiếm thường xuyên như thế nào nên truy cập và thu thập dữ liệu trang web của bạn. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Blog A thường được cập nhật thường xuyên và sẽ được hưởng lợi từ được thu thập thông tin thường xuyên hơn bởi các công cụ tìm kiếm. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Nó là tốt hơn để tránh việc sử dụng các thẻ này và để lại cho các công cụ tìm kiếm để quyết định như thế nào thường xuyên để thu thập dữ liệu trang web của bạn. </span><span style="color: #333333; text-align: justify">Các công cụ tìm kiếm hiện đại là khá cao và có khả năng để có thể phân biệt một trang web tĩnh từ một blog và sẽ tự động thu thập dữ liệu một trang web thường xuyên hơn nếu nó có nội dung mới được đăng thường xuyên và tương đối phổ biến.</span> <br /></font></p></p> </div> </div><!-- /# end post --> <div class="clearfix divider_dashed9"></div> <div class="sharepost"> <div class="fb-like" data-href="http://web360.com.vn/The-meta-tags-cho-SEO.html" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="true"></div> <script type="text/javascript"> window.___gcfg = {lang: 'en'}; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/platform.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); </script> <div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://web360.com.vn/The-meta-tags-cho-SEO.html"></div> </div><!-- end share post links --> <div class="clearfix"></div> <h4>Thiết kế web Đà Nẵng</h4> <div class="about_author"> <a rel="nofollow" href="http://web360.com.vn" target="_blank">Công ty Web360</a><br /> Chúng tôi luôn nỗ lực đem lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với một mức giá hợp lý nhất !<br /> Địa chỉ : 44 Ngô Chi Lan, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng<br /> Điện thoại tư vấn: 0935 535 286 <span> / 0905 252 360</span> / 05113 899 395 </div><!-- end about author --> <div class="clearfix margin_top5"></div> <div class="one_half"> <div class="popular-posts-area"> <ul class="recent_posts_list"> <li> <span><a href="Tim-hieu-doi-net-ve-bo-may-tim-kiem-Google.html"><img width="50" height="50" src="./upload/hinhanh/Tim-hieu-doi-net-ve-bo-may-tim-kiem-Google-Search-Egine--search-engine.jpg" alt="Tìm hiểu đôi nét về bộ máy tìm kiếm Google " /></a></span> <a href="Tim-hieu-doi-net-ve-bo-may-tim-kiem-Google.html">Tìm hiểu đôi nét về bộ máy tìm kiếm Google </a> <i>10/10/2013</i> </li> <li> <span><a href="Nhung-gi-ban-can-biet-ve-SEO-vao-nam-2016.html"><img width="50" height="50" src="./upload/hinhanh/Nhung-gi-ban-can-biet-ve-SEO-vao-nam-2016-seo-2016.png" alt="Những gì bạn cần biết về SEO vào năm 2016" /></a></span> <a href="Nhung-gi-ban-can-biet-ve-SEO-vao-nam-2016.html">Những gì bạn cần biết về SEO vào năm 2016</a> <i>10/10/2013</i> </li> </ul> </div> </div><!-- end recent posts --> <div class="one_half last"> <div class="popular-posts-area"> <ul class="recent_posts_list"> <li> <span><a href="Lam-sao-de-chuyen-domain-dang-ky-noi-khac-ve-W360.html"><img width="50" height="50" src="http://web360.com.vn/themes/view/images/no-image.jpg" alt="Làm sao để chuyển domain đăng ký nơi khác về W360?" /></a></span> <a href="Lam-sao-de-chuyen-domain-dang-ky-noi-khac-ve-W360.html">Làm sao để chuyển domain đăng ký nơi khác về W360?</a> <i>10/10/2013</i> </li> <li> <span><a href="Bi-quyet-kiem-tien-nho-kinh-doanh-ban-hang-qua-mang.html"><img width="50" height="50" src="./upload/hinhanh/Bi-quyet-kiem-tien-nho-kinh-doanh-ban-hang-qua-mang-kinh-doanh-online.jpg" alt="Bí quyết kiếm tiền nhờ kinh doanh bán hàng qua mạng" /></a></span> <a href="Bi-quyet-kiem-tien-nho-kinh-doanh-ban-hang-qua-mang.html">Bí quyết kiếm tiền nhờ kinh doanh bán hàng qua mạng</a> <i>10/10/2013</i> </li> </ul> </div> </div><!-- end popular posts --> </div><!-- end content left side --> <!-- right sidebar starts --> <div class="right_sidebar"> <!--NOI DUNG --> <div class="sidebar_widget"> <div class="l-content"> <h3>Chuyên mục</h3> <ul> <li><a href="Tu-van-thiet-ke-website.html" title="Tư vấn thiết kế website">Tư vấn thiết kế website</a></li> <li><a href="SEO-hieu-qua.html" title="SEO hiệu quả">SEO hiệu quả</a></li> <li><a href="Thiet-ke-web.html" title="Thiết kế web">Thiết kế web</a></li> <li><a href="Ung-dung-huu-ich.html" title="Ứng dụng hữu ích">Ứng dụng hữu ích</a></li> <li><a href="Quang-cao-Google.html" title="Quảng cáo Google">Quảng cáo Google</a></li> <li><a href="Marketing-CEO.html" title="Marketing - CEO">Marketing - CEO</a></li> <li><a href="Dich-vu-khach-hang.html" title="Dịch vụ khách hàng">Dịch vụ khách hàng</a></li> </ul> </div> </div><!-- end section --> <div class="clearfix"></div><div class="sidebar_widget"> <div class="l-content"> <h3>Gói thiết kế website điển hình</h3> <ul> <li><a href="Thiet-ke-website-cong-ty.html" title="Thiết kế website công ty">Thiết kế website công ty</a></li> <li><a href="Thiet-ke-website-ban-hang-truc-tuyen.html" title="Thiết kế website bán hàng trực tuyến">Thiết kế website bán hàng trực tuyến</a></li> <li><a href="Thiet-ke-website-du-lich-tieng-Viet.html" title="Thiết kế website du lịch tiếng Việt">Thiết kế website du lịch tiếng Việt</a></li> <li><a href="Thiet-ke-website-du-lich.html" title="Thiết kế website du lịch">Thiết kế website du lịch</a></li> <li><a href="Thiet-ke-website-bat-dong-san.html" title="Thiết kế website bất động sản">Thiết kế website bất động sản</a></li> <li><a href="Thiet-ke-website-khach-san-nha-hang.html" title="Thiết kế website khách sạn - nhà hàng">Thiết kế website khách sạn - nhà hàng</a></li> <li><a href="Thiet-ke-website-thuong-mai-dien-tu.html" title="Thiết kế website thương mại điện tử">Thiết kế website thương mại điện tử</a></li> <li><a href="Thiet-ke-website-xay-dung.html" title="Thiết kế website xây dựng">Thiết kế website xây dựng</a></li> <li><a href="Thiet-ke-website-gioi-thieu-san-pham.html" title="Thiết kế website giới thiệu sản phẩm">Thiết kế website giới thiệu sản phẩm</a></li> </ul> </div> </div><!-- end section --> <div class="clearfix "></div><div class="sidebar_widget"> <div class="l-content"> <table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"> <tbody> </tbody> </table> </div> </div><!-- end section --> <div class="clearfix"></div><!--///////////////////KET THUC--> <div class="sidebar_widget"> <div class="l-content"> <h3>Tags</h3> <div style="text-align: justify;"> <a rel="bookmark" class="tag" href="Cong-ty-thiet-ke-website-uy-tin-tai-Da-Nang.html" title="Công ty thiết kế website uy tín tại Đà Nẵng">Công ty thiết kế website uy tín tại Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-Website.html" title="Tuyển nhân viên kinh doanh Website">Tuyển nhân viên kinh doanh Website</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-ban-hang.html" title="Thiết kế web bán hàng">Thiết kế web bán hàng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Cong-ty-thiet-ke-web-Da-Nang.html" title="Công ty thiết kế web Đà Nẵng">Công ty thiết kế web Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-SEO-google.html" title="Thiết kế web SEO google">Thiết kế web SEO google</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-gia-re-da-nang.html" title="Thiết kế web giá rẻ đà nẵng">Thiết kế web giá rẻ đà nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-Du-Lich.html" title="Thiết kế web Du Lịch">Thiết kế web Du Lịch</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-giao-duc-Truong-hoc-Trung-tam-dao-tao.html" title="Thiết kế website giáo dục, Trường học, Trung tâm đào tạo">Thiết kế website giáo dục, Trường học, Trung tâm đào tạo</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-Web-khach-san.html" title="Thiết kế Web khách sạn">Thiết kế Web khách sạn</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-gia-re-hay-chuyen-nghiep.html" title=" Thiết kế website giá rẻ hay chuyên nghiệp?"> Thiết kế website giá rẻ hay chuyên nghiệp?</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-Website-Khach-san.html" title="Thiết kế Website Khách sạn">Thiết kế Website Khách sạn</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Danh-sach-cong-thanh-toan-truc-tuyen-online-ma-website-nen-tich-hop.html" title="Danh sách cổng thanh toán trực tuyến online mà website nên tích hợp">Danh sách cổng thanh toán trực tuyến online mà website nên tích hợp</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-Responsive.html" title="Thiết kế website Responsive">Thiết kế website Responsive</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-cho-di-dong.html" title="Thiết kế website cho di động">Thiết kế website cho di động</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Xu-huong-thiet-ke-web-phang-Flat-design.html" title="Xu hướng thiết kế web phẳng (Flat design)">Xu hướng thiết kế web phẳng (Flat design)</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Ten-mien-va-hosting-Da-Nang.html" title="Tên miền và hosting Đà Nẵng">Tên miền và hosting Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Dich-vu-SEO-top-Google-Da-Nang.html" title="Dịch vụ SEO top Google Đà Nẵng">Dịch vụ SEO top Google Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-Dich-vu-thiet-ke-web-chuyen-nghiep.html" title="Thiết kế web, Dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp ">Thiết kế web, Dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp </a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Bang-bao-gia-dich-vu-SEO.html" title="Bảng báo giá dịch vụ SEO">Bảng báo giá dịch vụ SEO</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-Da-Nang.html" title="Thiết kế web Đà Nẵng">Thiết kế web Đà Nẵng</a> </div> </div> </div><!-- end section --> <div class="clearfix margin_top4"></div> </div><!-- end right sidebar --> </div><!-- end content area --> <div class="clearfix margin_top7"></div> <div class="hbigline"> </div> <div class="feature_section26"> <div class="container"> <div class="margin_top5"></div> <div class="clients"> <div class="container"> <ul id="mycarouselthree" class="jcarousel-skin-tango"> <li><a href="#" title="Thiết kế web LightHouse" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Thiet-ke-web-LightHouse-img.jpg" alt="Thiết kế web LightHouse" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Thiết kế web bamboogreen riverside" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Thiet-ke-web-bamboogreen-riverside-logo.png" alt="Thiết kế web bamboogreen riverside" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Thiết kế web vé máy bay" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Thiet-ke-web-ve-may-bay-logo.png" alt="Thiết kế web vé máy bay" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Thiết kế web khách sạn orchid" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Cong-Ty-TNHH-Nhat-Minh-Minh-Cong-Ty-TNHH-Nhat-Minh-Minh-logo_orchid_hotel_da_nang.jpg" alt="Thiết kế web khách sạn orchid" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Và Kinh Doanh Bất Động Sản" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Cong-Ty-TNHH-Du-Lich-Lu-Hanh-Va-Kinh-Doanh-Bat-Dong-San-logo_saonhietdoi.jpeg" alt="Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Và Kinh Doanh Bất Động Sản" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Nhà hàng Venus" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Nha-hang-Venus-venus-logo.jpg" alt="Nhà hàng Venus" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Công Ty TNHH Điện Tử Hoàn Kiếm" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Cong-Ty-TNHH-Dien-Tu-Hoan-Kiem-logo-sonycenter.jpg" alt="Công Ty TNHH Điện Tử Hoàn Kiếm" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Công ty TNHH Nam Hồng" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Cong-ty-TNHH-Nam-Hong-namhongcon.jpg" alt="Công ty TNHH Nam Hồng" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Công ty Bất động sản Minh Quang" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/Cong-ty-Bat-dong-san-Minh-Quang-Bat-dong-san-Minh-Quang.jpg" alt="Công ty Bất động sản Minh Quang" style="height:50px;" /></a></li> <li><a href="#" title="City Home Co., Ltd" target="_blank"><img src="./upload/hinhanh/City-Home-Co.-Ltd-cityhome-logo.jpg" alt="City Home Co., Ltd" style="height:50px;" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div><!-- end features section26 --> <div class="clearfix"></div> <div class="footer_graph"></div> <div class="clearfix"></div> <div class="footer1"> <div class="footer_columns"> <div class="container"> <div class="one_fourth animate" data-anim-type="fadeInUp" itemscope itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <ul class="faddress"> <li><img src="/themes/view/images/footer-logo.png" alt="thiết kế web đà nẵng" /></li> <li><a href="https://www.google.com/maps/dir/''/Thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+web+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng+-+Web360+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng/@16.0799594,108.2153162,15.75z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3142183ef1ee394d:0x235ea455c2044269!2m2!1d108.2180519!2d16.0833952" target="_blank" itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"><i class="fa fa-map-marker fa-lg"></i>  <span itemprop="streetAddress">44 Ngô Chi Lan</span>, Hải Châu, <span itemprop="addressLocality">Đà Nẵng</span></a></li> <li><i class="fa fa-phone"></i>  0935 535 286</li> <li><i class="fa fa-print"></i>  05113 899 395</li> <li><a href="mailto:info@web360.com.vn" itemprop="email"><i class="fa fa-envelope"></i> info@web360.com.vn</a></li> <li><img src="/themes/view/images/footer-wmap.png" alt="img" /></li> </ul> </div><!-- end address --> <div class="one_fourth animate" data-anim-type="fadeInUp"> <div class="qlinks"> <h4 class="lmb">Tin tức - Sự kiện</h4> <ul> <li><a href="Cong-ty-thiet-ke-website-uy-tin-tai-Da-Nang.html"><i class="fa fa-angle-right"></i> Công ty thiết kế website uy tín tại Đà Nẵng</a></li> <li><a href="Tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-Website.html"><i class="fa fa-angle-right"></i> Tuyển nhân viên kinh doanh Website</a></li> <li><a href="Thiet-ke-web-ban-hang.html"><i class="fa fa-angle-right"></i> Thiết kế web bán hàng</a></li> <li><a href="Cong-ty-thiet-ke-web-Da-Nang.html"><i class="fa fa-angle-right"></i> Công ty thiết kế web Đà Nẵng</a></li> <li><a href="Thiet-ke-web-SEO-google.html"><i class="fa fa-angle-right"></i> Thiết kế web SEO google</a></li> </ul> </div> </div><!-- end links --> <div class="one_fourth animate" data-anim-type="fadeInUp"> <div class="siteinfo" itemscope > <h4 class="lmb" itemprop="name">Về Web360</h4> <p itemprop="description">Công ty Web360 chuyên thiết kế website đạt chuẩn SEO chất lượng uy tín và dịch vụ thiết kế web tại Đà Nẵng. Với hơn 200 khách hàng đang sử dụng và hiện nay chúng tôi đã xây dựng được những giải pháp tốt phục vụ cho các doanh nghiệp được tối ưu thân thiện với tìm kiếm google.</p> </div> </div><!-- end site info --> <div class="one_fourth last animate" data-anim-type="fadeInUp"> <h4>Facebook Web360</h4> <div id="flickr_badge_wrapper"> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=377657819060938"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/web360.com.vn/" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"></div> </div> </div><!-- end flickr --> </div> </div> </div><!-- end footer --> <div class="clearfix"></div> <div class="copyright_info" itemscope itemtype="http://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="clearfix divider_dashed10"></div> <div class="one_half animate" data-anim-type="fadeInRight"> Copyright © 2010-2016. <a title="Thiết kế web Đà Nẵng" rel="publisher" target="_blank" href="https://plus.google.com/+Web360VnDaNang/post"><span itemprop="name">Thiết kế web Đà Nẵng</span> Web360</a>. <a rel="nofollow" href="#">Giấy phép kinh doanh: 0401530861</a> </div> <div class="one_half last" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization"> <ul class="footer_social_links"> <li class="animate" data-anim-type="zoomIn"><a itemprop="sameAs" target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/web360.com.vn"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li> <li class="animate" data-anim-type="zoomIn"><a itemprop="sameAs" target="_blank" rel="nofollow" href="https://twitter.com/thietkewebs"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li> <li class="animate" data-anim-type="zoomIn"><a itemprop="sameAs" target="_blank" href="https://plus.google.com/+Web360VnDaNang/" rel="author"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li> <li class="animate" data-anim-type="zoomIn"><a itemprop="sameAs" target="_blank" rel="nofollow" href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a></li> <li class="animate" data-anim-type="zoomIn"><a rel="nofollow" href="http://web360.com.vn/feed.rss"><i class="fa fa-rss"></i></a></li> </ul> </div> </div> </div><!-- end copyright info --> <a href="#" class="scrollup">Scroll</a><!-- end scroll to top of the page--> </div> <!-- ######### JS FILES ######### --> <!-- get jQuery from the google apis --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/universal/jquery.js"></script> <!-- style switcher --> <script src="/themes/view/js/style-switcher/jquery-1.js"></script> <script src="/themes/view/js/style-switcher/styleselector.js"></script> <!-- animations --> <script src="/themes/view/js/animations/js/animations.min.js" type="text/javascript"></script> <!-- slide panel --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/slidepanel/slidepanel.js"></script> <!-- REVOLUTION SLIDER --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/revolutionslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/revolutionslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js"></script> <!-- progress bar --> <script src="/themes/view/js/progressbar/progress.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <!-- mega menu --> <script src="/themes/view/js/mainmenu/bootstrap.min.js"></script> <script src="/themes/view/js/mainmenu/customeUI.js"></script> <!-- jquery jcarousel --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/carousel/jquery.jcarousel.min.js"></script> <!-- scroll up --> <script src="/themes/view/js/scrolltotop/totop.js" type="text/javascript"></script> <!-- tabs --> <script src="/themes/view/js/tabs/assets/js/responsive-tabs.min.js" type="text/javascript"></script> <!-- REVOLUTION SLIDER --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/revolutionslider/common.js"></script> <!-- jquery jcarousel --> <script type="text/javascript"> (function($) { "use strict"; jQuery(document).ready(function() { jQuery('#mycarouselthree').jcarousel(); }); })(jQuery); </script> <!-- accordion --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/accordion/custom.js"></script> <!-- cubeportfolio --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/cubeportfolio/jquery.cubeportfolio.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/cubeportfolio/main.js"></script> <!-- carousel --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/carousel/jquery.flexslider.js"></script> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/carousel/custom.js"></script> <!-- lightbox --> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/lightbox/jquery.fancybox.js"></script> <script type="text/javascript" src="/themes/view/js/lightbox/custom.js"></script> </body> </html>